เล่มวารสารวิจัย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

วารสารวิจัยและพัฒนา มกราคม-มิถุนายน 2560 ฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมและคัดกรองบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่จำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ได้แก่ 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมและคัดกรองบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่จำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ได้แก่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

มกราคม-มิถุนายน 2559 ฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมและคัดกรองบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่จำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ได้แก่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

  กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 ฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมและคัดกรองบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่จำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ได้แก่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

มกราคม-มิถุนายน 2558 ฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมและคัดกรองบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่จำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ได้แก่

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

มกราคม-มิถุนายน 2557 ฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมและคัดกรองบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่จำนวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง ได้แก่

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 
ที่อยู่ : 439 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0-4461-1221 ต่อ 7301 มือถือ 08 5023 8687  
โทรสาร:0-4461-2858
เว็บไซต์ : http://www.rdi.bru.ac.th