เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์​

1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย ฉบับมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ในการนําองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

2. เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยกับนักวิชาการจากองค์กร อื่นพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่สังคม

3.​ ​เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน