กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
อาจารย์ณัฐพล วงษ์รัมย์
กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด
รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ อภินันทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณเสนอ ตรีวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี ม้าแก้ว
ดร.ปรีชา  อุยตระกูล
อาจารย์บัญชา นวนสาย
อาจารย์อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา

 

ที่​ปรึกษาบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา
อาจารย์พิสมัย ประชานันท์
อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย