กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
กองบรรณาธิการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส สว่างทัพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ อภินันทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์พิสมัย ประชานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์สนิท พาราษฎร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์เชาวลิต สิมสวย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางกนกกันต์ จรูญรักษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางสาวพัชรียา วิสายอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางสาวเสาวนิตย์ วิงมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางอรทัย โสภาค  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ที่​ปรึกษาบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา
รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์   อภินันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด
รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบํารุง
นายภูมิภักด์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์