Up

ดาวน์โหลดวารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

บทความ

ปราสาทหิน และทับหลัง วิธีสร้างความสำคัญ : สรเชต วารคามวิชัย

การพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอม : นิรันดร์ กุลฑานันท์,  ธิติพงศ์  พิรุณ

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ของจริงหรือของปลอม บันทึกไว้เพื่อความทรงจำ : วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ

การศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาภาคอุสาหกรรมและเกษตร : ปรีชา ปาโนรัมย์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน จังหวัดนครพนม :  วีระศักดิ์ จุลดาลัย, พณิฐา ยงพิทยาพงศ์

การใช้เพลงช่วยสอนร้อยกรองอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูด  : พรพิมล พงศ์สุวรรณ

มูลค่าในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมชุมชนบริเวณคลองอัมพวา ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ : ธานินทร์ ไชยเยชน์

ผลของการใช้ใบไมยราบยักษ์ในอาหารปลาดุกลูกผสม : บรรเจิด  สอนสุภาพ

การปรับตัวทางเศรษฐกิจของผู้ย้ายถิ่นกลับหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทย : รังสรรค์ สิงหเลิศ

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษา : เชาวลิต สิมสวย

ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานเขากระโดง : รุ่งรัตน์ หัตถกรรม

การศึกษานักการเมืองถิ่น กรณีจังหวัดบุรีรัมย์ : นิรันดร์ กุลฑานันท์

 

------------------------------------------------------

 

 
 
Powered by Phoca Download