Up

ดาวน์โหลดวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

บทความ

ผลของการใช้น้ำล้างคอกสุกรต่อคุณสมบัติดินและการส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวหอมดอกมะลิ 105 : จรัส สว่างทัพ, นิจพร ณ พัทลุง

พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรของผู้ปลูกผัก บ้านโคกสะอาด ตำบลสะแกชำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ : ประยงค์ ธรรมสุภา

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของอบเชยเถาและเถาประสงค์ : สุวรรณา จันคนา

การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักกากตะกอนอ้อยสำหรับการเป็นวัสดุปลูกดาวเรือง : สธีรา สุนทรารักษ์

ทักษะทางการเรียนรู้โปรแกรม Acronis ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : ประสงค์ อุทัย, อุไรรัตน์ แย้มชุติ, วัฒนา เอกปมิตศิลป์

การเรียนโยคะและชิกงที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับสุขภาพ : กริชเพชร นนทโคตร

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อบริการจัดการภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและความเป็นไปได้ในการเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ : ปรีชา ปาโนรัมย์

 
 
Powered by Phoca Download