Up

ดาวน์โหลดวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

บทความ

บรรยากาศองค์การและคุณภาพในการบริการตามการรับรู้ของข้าราชการและลูกจ้างโรงพยาบาลลพบุรี : จงกลลดา พลายดี

ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อชุมชน บริเวณคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม : อรรถพล จันทร์เพ็ญ, อภิวันท์ กำลังเอก

รูปแบบการสร้างสุขภาวะที่เหมาะสมกับเพศและวัยของชุมชนบ้านซาด หมุ่ที่ 2 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ : ภัทรา เชื้อนิล

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้ามัดหมี่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา

ความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการบริหารการจัดการสึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 : นิรุทธิ์ เล็งนา, มาลิณี จุโฑปะมา

แนวทางพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนบ้านจิจมาสพัฒนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2 : กนกอร เพ็ชรกระต่าย

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนระบบเครือข่าย (e-Learning) วิชาระบบฐานข้อมูล ตามหลักสุตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : สมศักดิ์ จีวัฒนา

 
 
Powered by Phoca Download