Up

ดาวน์โหลดวารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

บทความ

แนวทางการประสานงานของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจังหวัดขอนแก่น : ละมัย โพธื์สูง, เศกสรรค์ ยงวณิชย์

การใช้เวลาของอาจารย์มหาวิทยาลัย : สิริชัย กิตติกำจร, เศกสรรค์ ยงวณิชย์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ :ศิริเทพ วีระภัทรกุล, ประชัน คะเนวัน

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ : ปิลันธน์ วีระภัทรกุล, ประชัน คะเนวัน

อิทธิพลทางดนตรีส่งผลต่อพฤติกรรมวัยรุ่นอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ : ธงรบ ขุนสงคราม

การศึกษาสภาพการดำเนินงานการพัฒนาวิชาชีพครูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 : วัชเรนทร์ สุตะนนท์, พรพิมล พงศ์สุวรรณ

ปัญหาและความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 : ธีรวีร์ พงศธรภูริวัฒน์, พรพิมล พงศ์สุวรรณ

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 : กีรติ การรัมย์, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ, สาธิต ผลเจริญ

สภาพการดำเนินงานการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 : สมพร ศิลาไสล, พรพิมล พงศ์สุวรรณ

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยหลักธรรมาภิบาล ตามความคาดหวังของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชัยนาท : ละออ เรืองเถาะ, สุรชัย บุญเจริญ, วิไลลักษณ์ เดชะ

สภาพการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ : สมร บำขุนทด, สุวรรณา รักพาณิชย์

 
 
Powered by Phoca Download