Up

ดาวน์โหลดวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

บทความ

สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 : โกวิทย์ หาญสมบัติ, สงวน ทรงวิวัฒน์

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษlตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 : สมพล คลองข่อย, กระพัน ศรีงาน, โกวิท วัชรินทรางกูร

การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง : ประยงค์ ธรรมสุภา

แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ : ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย สาระนาฏศิลป์ โดยใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : จิตราวดี จิราวัฒนาพร,  มาลิณี จุโฑปะมา

สภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 : สุธีรา เที่ยงภักดิ์, ศิราณี จุโฑปะมา, มาลิณี จุโฑปะมา

พฤติกรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์ : กิตติศักดิ์ มีเจริญ, ปัคห์ จรัณยานนท์, สุรเดช โพธิกุล, อิศรา จรัณยานนท์, กณิก จรัณยานนท์

การออกแบบและพัฒนาเครื่องสาวไหมพลังงานแสงอาทิตย์ : ชูชาติ พะยอม

 
 
Powered by Phoca Download