Up

ดาวน์โหลดวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

บทความ

คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบแพทย์พื้นบ้านต่อการชะลอการป่วยด้วยโรคเบาหวานของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมร : กรณีศึกษาวัดในจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยและโฮงหมอบ้านในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว : วาสนา แก้วหล้า

การพัฒนาชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง โมลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ : จันทร์ทิพย์ ประสารดี, ชูเกียรติ จารัตน์, สมหมาย ปะติตังโข

สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพนางรองตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา : วิรัช สุวรรณทา, สงวน ทรงวิวัฒน์, ประหยัด สละกลาง

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค : กรณีศึกษาตลาดนัดสีเขียวสุรินทร์ : ทวีศักดิ์ แสวงสาย

ผลกระทบความเร็วลมต่ออาคารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ : จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา

ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิถีเชิงพุทธ : อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, บรรพต วิรุณราช

ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 : เชาวลิต คึ้มภูเขียว

การจัดระเบียบสังคมด้านพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ : สมร บรรยงค์, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ

แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : ประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ

ลักษณะทางพยาธิสภาพเนื้อเยื่อที่บ่งชี้การติดเชื้อโรคหางขาว ในลูกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii De Man) : ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก

แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา : อำนาจ สมน้อย, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ

 
 
Powered by Phoca Download