Up

ดาวน์โหลดวารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

บทความ

การศึกษาวัจนกรรมข้ามวัฒนธรรมในธุรกิจโรงแรม : จันทร์สุดา บุญตรี, นวมินทร์ สุธามาศ, สุธามาศ คชรัตน์

การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเกี่ยวกับการแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : สายใจ ทันการ

รูปแบบองค์ประกอบภาวะผู้นำในการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประกิจ แฟมไธสง, สุนทร โคตรบรรเทา

ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ระหว่างปี พ.ศ. 2468-2550 : บัญชา นวนสาย, ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ, อาลัย จันทร์พาณิชย์, อภิราดี จันทร์แสง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม : สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ, ปภาวดี มนตรีวัด, ราณี, อิสิชัยกุล

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ณภัทร ทิพธนามาศ, สมมาตร์ ผลเกิด, สุรชัย ปิยานุกูล

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะ เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : จิราภรณ์ พูนกล้า, โกวิท วัชรินทรางกูร, กระพัน ศรีงาน

การทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของใบย่านาง : สุวรรณา จันคนา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษา ของ เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช : บูรินทร์ภัฏ พรหมมาศ, วิชัย วงษ์ใหญ่, จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์, สงวนพงศ์ ชวนชม

แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา : เจตนิพัทธ์ ชูช่วย, ธีระ รุญเจริญ, จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์, ศรุดา ชัยสุวรรณ

แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเสริมสร้างทักษะ การบริหารจัดการตนเองของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ : อภิสรา สธนเสาวภาคย์, เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, สุดา ทัพสุวรรณ, สงวนพงศ์ ชวนชม

 

 
 
Powered by Phoca Download