Up

ดาวน์โหลดวารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

บทความ

การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะการดำเนินชีวิต แบบพอเพียงของเยาวชน : ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์

การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ ของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก : สุนทร​ ​ช่องชนิล

แนวทางการส่งเสริมงานวิชาการ ของโรงเรียนเอกชนสอนคนตาบอด : ทวีทรัพย์ นามเกียรติ

การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : สมศักดิ์ รุ่งเรือง

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 : ต่อศักดิ์ บุญเสือ, นินทิยา น้อยจันทร์, บัณฑิตา อินสมบัติ

สภาพการเอารัดเอาเปรียบแรงงานพม่าในโรงงานแกะกุ้งขนาดเล็ก ในจังหวัดสมุทรสาคร : พัฒนพันธ์ บูระพันธ์

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการ จำเป็นของนักศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก : ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์

มโหรีเขมร : การวิเคราะห์ทำนองเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ กรณีศึกษาคณะอุดมศิลป์ จังหวัดสุรินทร์ : ธนวุฒิ ตั้งสอนบุญ

เทคโนโลยีการผลิตอาหารช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ : ศุภชัย​ ​แก้วจันทร์

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการน้ำใน ระบบเหมืองฝายเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ขาน : เชาวลิต สิมสวย

การค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องกร่าง ระหว่างจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยและจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา : นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์

การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้บริหาร และผู้ใช้บริการกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของการจัดการ และให้บริการของห้องสมุดในการผลักดัน วิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : อนันศักดิ์ พวงอก, ลำปาง แม่นมาตย์, กันยารัตน์ เควียเซ่น

 

 
 
Powered by Phoca Download