Up

ดาวน์โหลดวารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

บทความ

ผลของการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยค : สุรชัย ปิยานุกูล

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติต่อวิชาชีพการสาธารณสุข กับระดับผลการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : เสกสิทธิ์ ดวงคำ, วารี ว่องโชติกุล

แนวทางพัฒนาสุขภาวะด้านสังคมของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ลำน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ : สมบัติ ประจญศานต์, นลินทิพย์ พิมพ์กลัด, คคนางค์ ช่อชู, ฟ้าประทาน เติมขุนทด

แนวทางการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชาว บ้านในเขตห้วยจระเข้มาก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ : เอมอร แสวงวโรตม์

การแยกแบคทีเรียกรดแลคติกโปรไบโอติก ที่ยับยั้งเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาร : เทพอัปสร แสนสุข, วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ

แนวทางการพัฒนาเชิงบูรณาการร่วมกับชุมชนและการจัดทำฐาน ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ : กุลกันยา ศรีสุข

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล : กุลกันยา ศรีสุข, วีระชัย คอนจอหอ, พัฒนพงษ์ วันจันทึก, กฤตชน วงศ์รัตน์

แหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาการแพทย์พนมดงรัก จากอโรคยาศาลาในไทยและกัมพูชา : วาสนา แก้วหล้า

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงิน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก : จันทร์ประไพ ชัยสูงเนิน, ประเสริฐ ภู่เงิน, สุนันทา วีรกุลเทวัญ

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รัตติมา พานิชอนุรักษ์

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้าคอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : ณิชาภา ยายิรัมย์

ปัจจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภครถยนต์ฮอนด้าในเขตภาคกลางของประเทศไทย : วรากร เพ็ชรรุ่ง, ลัดดา วัจนะสาลิกากุล

รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิผล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศิรินนภา นามมณี, อนุศักดิ์ เกตุสิริ, จิณณวัตร ปะโคทัง

รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมตามขนาดการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ : ภวิษย์หาญ พะนุมรัมย์, ทศพร แก้วขวัญไกร, ธิติพร, วรฤทธิ์

รูปแบบการบริหารโดยใช้เครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา : กฤติเดช สุขสาร, จิณณวัตร ปะโคทัง, อารี หลวงนา

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของประชาชน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง : เครือวัลลิ์ นนทะเสน, ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก

การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกยางพารา ในภาคอีสานตอนใต้ : สมเกียรติ กัลยพฤกษ์, ทิพยรัตน์ บุญมา

ยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : วัชรินทร์ จำปาทิพย์, สมาน อัศวภูมิ, จิณณวัตร ปะโคทัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลของวิทยาลัยการอาชีพ : วิชัย ปรินายวนิชย์, ชวนชัย เชื้อสาธุชน, จิณณวัตร ปะโคทัง

การนำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : วีรวัฒน์ สายยศ, ชัญญา อภิปาลกุล

 
 
Powered by Phoca Download