Up

ดาวน์โหลดวารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

ส่วนนำ  ปก รายละเอียด สารบัญ

บทความ


 การพัฒนาตู้อบรังไหมแบบเลนส์ขยายความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการอบ:  ศุภชัย แก้วจันทร์, ชูชาติ พยอม, เอกราช นาคนวล


  การส่งเสริมแรงงานทักษะไทยสู่​ สปป.ลาว :   ณพิชญา เฉิดโฉม, ศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง, บรรพต วีรุณราช, 


 ภาวะผู้นำาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบล​ ในเขตอำาเภอเมืองสกลนคร​จังหวัดสกลนคร : ชาติขัย อุดมกิจมงคล


 การใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้ข่าวประจำาวันเพื่อส่งเสริม การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ​5 : Atchara Saenglueang, Thanachart Lornklang 


 การใช้สูตรทางสถิติ​(ที่ถูกต้อง)​ในการกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย เชิงปริมาณในทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ละเอียด ศิลาน้อย


 รูปแบบความร่วมมือกลุ่มบุคคลเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของโซ่อุปทาน​ข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ดในภาวะที่เกิดภัยแล้ง : ณัฏฐวัฒน์ วงศ์ศิริคุณากร, บรรพต วิรุณราช


 ความไว้วางใจนวัตกรรมในวงจรธุรกรรมการเงินโดยใช้เทคโนโลยี ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการให้บริการ ของธนาคารพาณิชย์​ในประเทศไทย : วีรยุทธ ศรีจันทรา, อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน 


 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว ในจังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบดาวเทียมบอกพิกัด : เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ปราโมทย์ นามวงศ์, ไมตรี ริมทอง, วชิระ โมราชาติ


 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม : นลินทิพย์ พิมพ์กลัด, นงลักษณ์ ทองศรี, จันทิราพร ศิรินนท์, พิสมัย ประชานันท์, อัจฉรา หลาวทอง, จตุพร จันทารัมย์, ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล


 กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ในศตวรรษที่​21​ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : พัชรา แย้มสำราญ, สุเทพ อ่วมเจริญ


 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทอผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดง ตำาบลนาโพธิ์​อำาเภอนาโพธิ์​จังหวัดบุรีรัมย์ : แก้วมณี อุทิรัมย์, จริญญา สันฐิติธนาวัฒน์, น้ำอ้อย จันทะนาม, แพรววิภา นิลแก้ว, สุภาภรณ์ แสนทุนท้าว


 

 
 
Powered by Phoca Download