ในเล่มประกอบด้วย

 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของไทย กรณีศึกษาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนกับสมาคม ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
 • ผลกระทบของการนําเทคโนโลยีทางการขายมาใช้ ความสามารถในการถูกฝึกสอน และ ความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขายของบริษัทยาในประเทศไทย 
 • ระบบการจัดการความปลอดภัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย 
 • การทดลองนําปูนซีเมนต์มาเป็นวัตถุดิบในการผสมทํานํ้าเคลือบกรณีศึกษาปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีย์ 
 • แนวทางการพัฒนาธุรกิจรีสอร์ท กรณีศึกษาเรือนนางรองรีสอร์ท เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 • ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ด้านสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 • แนวทางการออกแบบระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 • ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 • ระบบสารสนเทศการรายงานตัวเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์เขมรกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน 
 • โปรแกรมควบคุมระบบการตรวจจับปริมาณแก็สแอลพีจีในห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัย 
 • การใช้กลวิธีอภิปัญญาเพื่อปรับปรุงความเข้าใจในการอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์