ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

มกราคม-มิถุนายน 2557 ฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมและคัดกรองบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่จำนวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง ได้แก่

 

 

     กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่านและหากท่านผู้สนใจต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถส่งต้นฉบับมายัง กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยต่อไป

 

บรรณาธิการ

 

มกราคม 2557