ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

มกราคม-มิถุนายน 2558 ฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมและคัดกรองบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่จำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ได้แก่

 

      กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่าน หากท่านผู้สนใจต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถส่งต้นฉบับมายัง กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยต่อไป

 

บรรณาธิการ

มกราคม 2558