ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมและคัดกรองบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่จำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ได้แก่