ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

วารสารวิจัยและพัฒนา มกราคม-มิถุนายน 2560 ฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมและคัดกรองบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่จำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ได้แก่