ตรวจสอบสถานะ

 รายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2561

ลำดับที่

ชื่อสกุล

ชื่อบทความวิจัย

สถานะ

1.

นางณัฏฐกันย์  ใจกันทา

กลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รอการแก้ไขจากนักวิจัย

2.

นายพูชัยชนะ พะสวัสดิ์

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการขององค์กรเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เชโน แขวงสะหวันนะเขต

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รอการประเมินบทความวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ

3.

นางสาวศรัญญา คงพะเนา

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Stringer

รอการตรวจแก้ไขจากกองบรรณาธิการ

4.

พระครูวินัยธรอำนาจ  พลปญฺโ, (สวัสดี)

รูปแบบการพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรม: กรณีศึกษาตำบลบ้านปรือ  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

รอการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ

5.

นางสาวรัตติกาล  อินทะวงษ์

ความคาดหวัง การรับรู้และความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อกิจกรรม

องค์กรเพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์

รอการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ

6.

นางสาวพัชรินทร์  อนันต์ศิริวัฒน์

อิทธิพลนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้าที่มีต่อนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮา

รอการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ

7.

นายวริษฐ์  กิตติ์ธนารุจน์

การจัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่บนเว็บด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา : ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย  และบ้านจุ๊บโกกี  อำเภอบันเตียอำปึล จังหวัดอุดรมีชัย  ประเทศกัมพูชา

รอการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ

 

 

 

รายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

ลำดับที่

ชื่อ

บทความวิจัย

สถานะ

1.

นางสาวมนันยา มีนคร

การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้า HI-END
 ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์

2.

ดร.ล่ำสัน  เลิศกูลประหยัด

 

พฤติกรรมและแรงจูงใจสำหรับการเข้าพักที่โฮสเทลใน กรุงเทพมหานคร

ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์

3.

นางสาวประไพพรรณ โสภา

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ทางการตรวจสอบภายในกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์

4.

นางหทัยชนก  วนิศรกุล

การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาด
ที่มีต่อความภักดีของลูกค้าร้านนมสด

ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์

5.

นายจักรพงษ์ เอี่ยมสอาด

การศึกษากลวิธีการใช้ภาษาไทยในไลท์โนเวล

ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์

6.

นางสาวนรีนุช ยุวดีนิเวศ

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของนักท่องเที่ยวในงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

รอการแก้ไขจากนักวิจัย

7.

นภาพร  เวชกามา

สภาพการผลิต และแนวทางการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์

8.

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ศรีมณีสวัสดิ์

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทอผ้าซิ่นตีนแดงด้วยเส้นด้ายประดิษฐ์

ของชุมชนบ้านคูบอน ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์

9.

มนิต พลหลา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการเลือก

ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์

10.

นางสาวอรทัย หนูแก้ว

รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในเขตพื้นที่ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2560 (ปิดเล่มแล้ว)

ลำดับที่

ผู้เขียนบทความ

ชื่อบทความ

หมายเหตุ

1.

นางสาวแก้วมณี  อุทิรัมย์

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทอผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผ่านการพิจารณา (ตีพิมพ์)

2.

นางสาวณพิชญา เฉิดโฉม

การส่งเสริมแรงงานทักษะไทยสู่ สปป.ลาว

ผ่านการพิจารณา (ตีพิมพ์)

3.

นายณัฏฐวัฒน์  วงศ์ศิริคุณากร

รูปแบบความร่วมมือกลุ่มบุคคลเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดในภาวะที่เกิดภัยแล้ง

ผ่านการพิจารณา (ตีพิมพ์)

4.

นายวีรยุทธ  ศรีจันทรา

ความไว้วางใจนวัตกรรมในวงจรธุรกรรมการเงินโดยใช้เทคโนโลยี ธนาคารอิเล็คทรอนิคส์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ผ่านการพิจารณา (ตีพิมพ์)

5.

นางสาวอัจฉรา แสงเหลือง

การใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้ข่าวประจำวันเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผ่านการพิจารณา (ตีพิมพ์)

6.

นายละเอียด ศิลาน้อย

การใช้สถิติที่ถูกต้องในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณในทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผ่านการพิจารณา (ตีพิมพ์)

7.

นายศุภชัย  แก้วจันทร์

 

การพัฒนาตู้อบรังไหมแบบเลนส์ขยายความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบ

ผ่านการพิจารณา (ตีพิมพ์)

8.

นายเกรียงศักดิ์ รักภักดี

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว ในจังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบดาวเทียมบอกพิกัด

ผ่านการพิจารณา (ตีพิมพ์)

9.

นายชาติชัย  อุดมกิจมงคล

ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ผ่านการพิจารณา (ตีพิมพ์)

10.

นางสาวนลินทิพย์  พิมพ์กลัด

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม

ผ่านการพิจารณา (ตีพิมพ์)

11.

นางสาวพัชรา  แย้มสำราญ

 

กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผ่านการพิจารณา (ตีพิมพ์)

 

 

 

 

 

 

 

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2560 (ปิดเล่มแล้ว)

 

ลำดับที่

ชื่อ

ชื่อเรื่อง

หมายเหตุ

1.

นางจิตวรา หาญสุวรรณ

ปัจจัยการบริหารจัดการด้านการออมที่ดีของนักเรียน โรงเรียนธนาคารแสลงโทนพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ไม่ผ่านการพิจารณา

2.

นายฉัชวาลย์ ทะนานทอง

การดำเนินงานสู่ความสำเร็จของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์

ไม่ผ่านการพิจารณา

3.

นายนฤดม  ปิ่นทอง

ศึกษาพัฒนาการเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดชัยภูมิ

รอนักวิจัยแก้ไข

4.

นางสาวธัญวรัตน์ แจ่มใส

แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการป่าชุมชน ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

นักวิจัยแก้ไข

5.

นางสาวภาวดี ทะไกรราช

โครงการศึกษาองค์ความรู้การจัดการป่าชุมชนโนนใหญ่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ผ่านการพิจารณา(ตีพิมพ์)

6.

นายวัชรินทร์  อุนาริเน

บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณ

ของเทศบาลตำบลด่านเกวียน  จังหวัดนครราชสีมา

ผ่านการพิจารณา(ตีพิมพ์)

7.

นายสธนกฤต เพชรชนะ

แนวทางการลดต้นทุนและการเพิ่มผลกำไรของเกษตรกร

ผู้ผลิตยางพาราแผ่นดิบในอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

 (ไม่ผ่านการประเมิน)

8.

นางสาวดวงดาว  สารัตน์

นวัตกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้วยกระบวนการจิตตนิยามเชิงพุทธ

เพื่อลดภาวะเสี่ยงเบาหวาน

ผ่านการพิจารณา(ตีพิมพ์)

9.

นายสิทธิพงค์  ค้าเจริญ

การพัฒนาผู้นำเครือข่ายเกษตรกรวิริยะบารมีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ผ่านการพิจารณา(ตีพิมพ์)

10.

นายละเอียด ศิลาน้อย

การใช้สถิติที่ถูกต้องในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณในทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิจัยแก้ไข

11.

นางสาวผกามาศ มูลวันดี

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทอเสื่อกกของกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผ่านการพิจารณา(ตีพิมพ์)

12.

นางสาวยุวดี  เครือรัฐติกาล

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของกลไกการกำกับดูแลกิจการกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

13.

นายวัชธนพงศ์  ยอดราช

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยงที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ใหม่(MAI)

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับปีที่ 11 เล่มที่ 2 ( กรกฎาคม - ธันวาคม ) ประจำปี 2559 (ปิดเล่มแล้ว)

#

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้ส่งบทความ

สถานะ

หมายเหตุ

1

 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 นายสนิท  พาราษฎร์

ผ่านการประเมิน ส่งตีพิมพ์

 

2

 การออกแบบการเล่าเรื่องโดยใช้แนวคิดสตอรี่ไลน์ สำหรับภาพยนต์สั้น ค่านิยม 12 ประการ ผ่านวิถีชีวิตชุมชน

 นายภาคิน ศรีมุลตรี

 ส่งคณะกรรมการพิจารณา

 

3

 การศึกษาความเร็วรอบที่เหมาะสมต่อการสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหมอีรี่จากใบมันเมืองย่าสู่การพัฒนางานหัตถกรรมสิ่งทอท้องถิ่นนครชัยบุรินทร์

 นายศุภชัย  แก้วจันทร์

 ส่งคณะกรรมการพิจารณา

 

4

 ระบบฐานข้อมูลโบราณสถาน จังหวัดมหาสารคาม

 นายอนิรุทธ์ โชติถนอม

 ผ่านการประเมิน ส่งตีพิมพ์

 

5

 ความสอดคล้องของแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการบริหารจัดการตามปแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 นางสาวสรัญพัทธ์  เอี๊ยวเจริญ

 ผ่านการประเมิน ส่งตีพิมพ์

 

6

 ปัจจัยที่มีผลกระทบของพฤติกรรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือนที่มีต่อคุณภาพชีวิตในครอบครัวของเกษตรกรบ้านหนองตาไก้ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 นางสาวผกามาศ มูลวันดี

 ผ่านการประเมิน ส่งตีพิมพ์

 

7

 รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์

 

 นางสาวกนกเกล้า แกล้วกล้า

 ผ่านการประเมิน ส่งตีพิมพ์

 

8

 การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

 นายนิติ ฤทธิ์สุรกาญจน์

 ผ่านการประเมิน ส่งตีพิมพ์

 

9

 ภาวะผู้นำของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายในจังหวัดบุรีรัมย์

 ปราณีต เปี่ยมรัตนจำรูญ

ผ่านการประเมิน ส่งตีพิมพ์

 

10  

 กลวิธีการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์

ผ่านการประเมิน ส่งตีพิมพ์

 

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับปีที่ 11 เล่มที่ 1 ( มกราคม -มิถุนายน) ประจำปี 2559

#

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้ส่งบทความ

สถานะ

หมายเหตุ

1

การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร

อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

นายพิทักษ์กล้า  การะเกษ

นักวิจัยแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ส่งโรงพิมพ์

2

การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางลำพวน  ฤทธิแก้ว

นักวิจัยแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ส่งโรงพิมพ์

3

การพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยีโดยใช้สื่อประสม 

นายศุภเนตร  นอบน้อม

นักวิจัยแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ส่งโรงพิมพ์

4

กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ในจังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจงกุล

นักวิจัยแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ส่งโรงพิมพ์

5

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

ปรัชญาการศึกษาไทยในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

นายปรีชา ปาโนรัมย์

นักวิจัยแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ส่งโรงพิมพ์

6

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดบุรีรัมย์

นายอัครพิชญ์  หลอดทอง

นักวิจัยแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ส่งโรงพิมพ์

7

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานควบคุมวัณโรคปอดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในจังหวัดสุรินทร์

นายสมรักษ์  ไหมทอง

นักวิจัยแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ส่งโรงพิมพ์

8

การออกแบบเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเพื่อปรับปรุงเทคนิคการผลิตแบบภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

นายสนิท  พาราษฎร์

นักวิจัยแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ส่งโรงพิมพ์

9

การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวกุลกันยา  ศรีสุข

นักวิจัยแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ส่งโรงพิมพ์

10  

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด 

อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นายครุปกรณ์  ละเอียดอ่อน

นักวิจัยแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

ส่งโรงพิมพ์